GDPR

GDPR
На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните
данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).
GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използ-
ването на техните лични данни.
В Маратон Стара Загора защитата на личните данни на регистрираните състезатели, конфи-
денциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и
Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни.
По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и
как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.


ДЕФИНИРАНЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с физическо лице, ко-
ето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор ка-
то име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по
един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психи-
ческата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физичес-
ко лице.


1. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ
Като в повечето уеб-сайтове, вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате само-
личността си или други лични данни.
Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие пре-
доставяте доброволно при регистриране за участие в Маратон Стара Загора, като попълните
регистрационната ни форма, това са : Име, Презиме, Фамилия, Пол, Телефон за връзка, Дър-
жава, Години ( възраст ), Имейл адрес, Дистанция, Размер на тенискат и парола за вход в про-
фил.
Длъжни сме да ви информираме , че за провеждането на състезанието Маратон Стара Загора
събира, обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими
за изпълнението на тази цел, както следва:
– Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в класирането по дистан-
ции .
– Възраст – необходима за разпределение на участниците във възрастовите групи по дистан-
ции;
– Държава (страна) – необходима за изготвяне на статистически анализ на участниците в Ма-
ратон Стара Загора.
– Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регист-
рацията за участие;
– Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „Регистрирани участни-
ци“, дали участника има коректна регистрация в сайта на състезанието ;
– Пол – необходим за разпределение на участниците в класирането – жени/ мъже;
– Дистанция – необходима за изготвяне на стартови списъци по дистанции в Маратон Стара
Загора;
„сайта“ не събира и обработва преднамерено специални категории лични данни, както и ин-
формация от деца под 16 години.


2. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ
Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас , докато не оттеглите писмено съгла-
сието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко
време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.


3. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ
По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко вре-
ме.


4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Ние не предоставяме Данните ,които събираме на трети страни. По-специално не продаваме,
не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не се изисква от зако-
на или не е изрично описано по-долу.


5. СИГУРНОСТ
Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организа-
ционни възможности за съхранение на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица.
Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопасност и е
защитен срещу достъп на неоторозирани лица.


6. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В предвид интереса и нуждите на участниците в Маратон Стара Загора, личните данни се за-
пазват безсрочно или до момента на изявено писмено желание за изтриване от протоколите за
класиране в различните дистанции.


7. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА МАРАТОН СТАРА ЗАГОРА
Маратон Стара Загора не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително су-
бективни и „чувствителни“ (етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, полити-
ческа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата
цел за обработка и публикуване на финалните резултати, постигнати от участниците в Мара-
тон Стара Загора по дистанции.


8. КОГА СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?
Можем да събираме и използваме Ваши лични данни:
• при Ваш контакт с нас през други наши сайтове и канали в социалните мрежи;
• при запитвания направени през контакт формите на „сайта“
• за контакти и комуникация с „сайта“;
• необходими за данни за фактура;
• когато взаимодействате по друг начин с нас в качеството си на потребител, партньор,
доставчик, изпълнител, подизпълнител или друго.

Регистрация

Очакваме те

Made by AllWeb.Agency